본문 바로가기
전체메뉴 NEW
한국경제

dslr

  • 착 붙는 중국어 회화 : 인생 사진을 찍자

    拍出人生照 Pāi chū rénshēng zhào 인생 사진을 찍자 A: 这次去巴黎,一定得带上我新买的单反。 A: Zhè cì qù Bālí, yídìng děi dài shàng wǒ xīn mǎi de dānfǎn. A: 쪄 츠 취 빠리, 이띵 데이 따이 샹 워 신 마이 더 딴판. B: 当然,还有三脚架,这样才能拍出人生照。 B: Dāngrán, hái yǒu sānjiǎojià, zhèyàng cái néng pāi chū réns...